dijous, 28 de novembre de 2013

La CSC insta l'executiu català a eliminar la retallada de la paga de Nadal dels pressupostos de 2014

El passat 25 de novembre els mitjans de comunicació publicaven que el ministre d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern espanyol feia saber que es preveu que l'Impost sobre Dipòsits Bancaris sigui cedit, encara que sigui en part, a les comunitats autònomes.

Des de l'Ïndia, on és de viatge, el president de la Generalitat va declarar que de produir-se aquesta cessió, compliria el compromís que si l'Estat cedia, tot o en part, aquest impost, el seu import es dedicaria al pagament de la paga extraordinària que el projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat de 2014 té previst retallar-nos una vegada més -ja serien 3- per poder quadrar les seves xifres.

Prenent la seva paraula, la CSC (Confederació Sindical Catalana) ha enviat un escrit a la Secretaria d'Administració i Funció Pública esmentant-li aquest compromís i proposant-li que es faci una modificació del projecte de llei de pressupostos de 2014 en què es prevegi el cobrament íntegre de les retribucions de 2014, o sigui incloent-hi el cobrament de la paga extraordinària de Nadal.

El projecte de llei de pressupostos de 2014 ha fet força previsions d'ingressos sobre pagaments pendents de l'Estat, que no ha donat ni una sola mostra de tenir la intenció de satisfer. Trobem que si es preveuen ingressos tan sols sobre deutes, molt més lògic és incloure-n'hi quan, primer, el ministre d'Hisenda ja ha afirmat que se cedirà part d'aquest Impost sobre Dipòsits Bancaris i, segon, el Govern de la Generalitat ja s'havia compromés a satisfer aquesta paga si això passava.
 
 

dimarts, 26 de novembre de 2013

Minimitzar les retallades durant l'any 2013 a l'ACA


Retribucions complementàries a l'ACA

Les retribucions complementàries van lligades a l’exercici concret d’un lloc de treball. A l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en el tercer conveni col·lectiu hi ha establerts dotze complements de lloc de treball.
 
El 31 de maig de 2000 els representants de l’ACA i els representants dels treballadors van signar l’acord d’equiparació salarial. En la exposició s’argumenta que el personal adscrit al IV Conveni Únic de la Generalitat de Catalunya (Junta d’Aigües i Direcció General de Política Hidràulica), és l’únic col·lectiu de l’Agència que no ha percebut cap increment salarial l’any 2000.
 
En el punt segon de l’acord diu que les quantitats indicades absorbiran en termes econòmics, tots els complements salarials actualment percebuts, llevat de l’antiguitat.
 
Però, en el punt setè, diu que els efectes econòmics d’aquest acord es produiran el dia 1 de juny de 2000 i s’extingiran en el moment que entri en vigor el Conveni Col·lectiu de l’Agència Catalana de l’Aigua.
 
En el primer conveni col·lectiu de l’ACA, signat el novembre de 2000, es van establir ja 12 complements de lloc de treball però es van oblidar del complement de productivitat que el personal provinent de la Junta d’Aigües de Catalunya i la Direcció General de Política Hidràulica percebia. En aquell mateix any, segons la informació publicada, hi havia 56 llocs de treball amb les remuneracions “topades”.
 
En data 28 de setembre de 2005, el comitè intercentres va informar favorablement a dos nous complements de lloc de treball. El primer en relació amb el complement per acumulació de tasques i el segon per a la disponibilitat horària. La comissió de valoració devia determinar els llocs de treball afectats per aquests complements.
 
Entre les conclusions que va arribar la consultora CEINSA l’any 2008, explicava l’existència de complements retributius al marge de la valoració com a recurs per compensar les deficiències del sistema. La proposta de canvi integral de model va ser aprovada per la direcció i pel comitè d’empresa. Aquest canvi devia modificar les descripcions de llocs de treball i l’estructura salarial, ja que es considerava més adient per llocs industrials i no per llocs de gestió. Finalment no es va fer res.
 
Segons la informació disponible, en data 30 de setembre estan ocupats 613 llocs de treball, entre personal de plantilla i temporals, entre els quals hi ha 59 comandaments que fins avui estan fora del conveni col·lectiu (FC) i un responsable de canvi climàtic.
 
Hi ha assignats 147 complements de llocs de treball, segons conveni, amb un cost aproximat d’1 milió  d’euros anuals.
 
En la negociació del quart conveni col·lectiu de l’ACA, l’empresa ha proposat cinc nous complements de lloc de treball que han d’acompanyar als nous grups professionals, creats per al personal FC. Sense saber les funcions, competències, salaris i complements d’aquests grups. No entenem com volen arribar a un acord sense més informació, amb la transparència que avui s’exigeix des de la societat.
 
També, desconeixem els mecanismes de selecció d’aquest personal, de promoció, avaluació i formació. Nosaltres volem mecanismes de selecció i promoció més igualitaris que afavoreixin la promoció professional, creiem que la lliure designació no es correspon amb els missatges que des de la classe política es fa arribar a la ciutadania. L’Estatut de l’Empleat Públic (EBEP) ho diu ben clar segons els principis de l’article 55: “ tots els ciutadans tenen dret a l’accés a l’ocupació pública d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat”.
 
En el conveni col·lectiu vigent en el capítol VI de condicions retributives, l’article 35.3.3, preveu el complement d’especial responsabilitat. Una especial responsabilitat que agermana en aquest concepte als tècnics, secretàries coordinadors, responsables i conductors.
 
Podem entendre les responsabilitats en establir, validar, modificar, elaborar i fer el seguiment dels pressupostos, acompliments de terminis,  planificació estratègica, etc...

Enlloc de generalitzar els complements, demanem que es generalitzi l'avaluació de l'acompliment utilitzant tècniques avançades i adaptades als diferents tipus de tasques, que es tingui en consideració i es reconegui la tasca de la resta de professionals que en silenci fan posible la gestió i la planificació del cicle integral de l’aigua, amb una visió integradora dels sistemes aquàtics, tenint en compte l’equilibri de tots els ecosistemes. 

El sindicat català!


Defensem el conveni col·lectiu de l'ACA


dilluns, 18 de novembre de 2013

Retribuir la productivitat


El complement de productivitat es va crear l’any 1984 destinat a donar resposta a la l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i interès o iniciativa amb el que el treballador desenvolupa la seva activitat. Avui, aquest complement pretén ser un important instrument d'incentiu, millora de la qualitat del servei, l’eficàcia i l’eficiència amb un bon sistema avaluatiu.
 
Les mesures de productivitat no són homologables entre diversos sectors, com poden ser, sanitat, educació o justícia; perquè no es poden establir en termes monetaris, sinó en valors que reflecteixin la quantitat i qualitat dels serveis prestats, la facilitat d'accés als mateixos, els terminis en els quals es presten aquests serveis, entre d’altres.
 
L’Agència Catalana de l’Aigua aviat complirà 14 anys. Fins avui els responsables dels recursos humans no han volgut obrir el diàleg, el debat, l’establiment i  l’acord de criteris per retribuir, incentivar i motivar al col·lectiu treballador, millorar finalment l’organització. En la negociació del quart conveni col·lectiu tampoc volen tenir en compte aquest concepte, tot i que la normativa bàsica en parla i preveu l’avaluació de l’acompliment. Desprès d’un any d’encetar la negociació del nou conveni, amb dos pròrrogues, només preocupa resoldre alguns grans nyaps.
 
En el decret llei 3/2010 de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, la disposició addicional sisena, d’adequació de conceptes retributius, disposa que finalitzada l’aplicació de les mesures adoptades per a la sostenibilitat de les finances públiques per al període 2010-2013, i en funció de la situació econòmica que se’n derivi, s’ha de procedir a l’adopció de les mesures que siguin adequades per tal de recuperar gradualment els conceptes retributius de competència de la Generalitat afectats per aquest decret llei.
 
L’Estatut bàsic de l’empleat públic estableix els principis generals aplicables i la Llei de l’estatut dels treballadors contempla la productivitat i la promoció econòmica en el seu articulat.
 
Estatut bàsic de l’empleat públic
 
“Un element fonamental de la nova regulació és, en tot cas, l’avaluació de l’acompliment dels empleats públics, que les administracions públiques han d’establir a través de procediments fundats en els principis d’igualtat, objectivitat i transparència. L’avaluació periòdica s’ha de tenir en compte als efectes de la promoció en la carrera, la provisió i el manteniment dels llocs de treball i per a la determinació d’una part de les retribucions complementàries, vinculades precisament a la productivitat o al rendiment.”
 
Article 40

Funcions i legitimació dels òrgans de representació

f) Col·laborar amb l’Administració corresponent per aconseguir l’establiment de totes les mesures que procurin el manteniment i l’increment de la productivitat.
 
Estatut dels Treballadors.
 
Article 5

Deures laborals

e) Contribuir a la millora de la productivitat.
 
El comitè d’empresa també té les competències següents:

c) Col·laborar amb la direcció de l’empresa per aconseguir l’establiment de totes les mesures que procurin el manteniment i l’increment de la productivitat, així com la sostenibilitat ambiental de l’empresa, si així està pactat als convenis col·lectius.
 
Article 25

Promoció econòmica

1) El treballador en funció de la feina que exerceixi, pot tenir dret a una promoció econòmica, en els termes que es fixin en el conveni col·lectiu o contracte individual.
 
El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento.
Víctor Pauchet 

dissabte, 16 de novembre de 2013

Retribuir els riscos associats als llocs de treball


En la negociació del 4rt conveni col·lectiu hem presentat la proposta d’incloure un complement de penositat, perillositat i/o toxicitat. Conscients que el servei de prevenció ha de minimitzar els riscos associats als llocs de treball que per la seva naturalesa poden ocasionar, hi ha personal que de forma habitual realitza tasques en entorns i ambients amb riscos associats. La percepció d'aquest complement no significa que l'empresa deixi de costat les normes de seguretat i higiene en el treball.
 
Entenem que les persones que realitzen tasques en el medi ambient laboral que pot presentar uns paràmetres físics (temperatura, humitat, il·luminació...), químics i biològics en desequilibri han de ser retribuïdes amb un complement específic.
 
La inclusió d’aquest complement normalitzaria les valoracions de llocs de treball, l’escala retributiva, retribuint les característiques de l’activitat del lloc de treball, com en molts altres casos.
 
La finalitat d’aquest complement és retribuir l’activitat que desenvolupa el treballador de forma habitual i periòdica en el camp, en galeries, estacions d’aforament, presa de mostres d’aigua, accessos, instal·lacions i entorns dels embassaments entre altres.
 
En la pàgina web del Departament d’empresa i Ocupació, de la Generalitat de Catalunya, es pot descarregar l’acord assolit per les organitzacions sindicals i empresarials més representatives sobre un grup de qüestions preventives que s'haurien d'incloure als convenis col·lectius de tots els àmbits.
 

Ricoh en lluita


La CSC es reuneix amb la Federació de Sindicats de Pakistan

La CSC es va reunir amb un dels principals sindicats del Pakistan
 
La CSC (Confederació Sindical Catalana) es va reunir el passat dimarts amb la Federació de Sindicats del Pakistan (APFUTU - All Pakistan Federation of United Trade Unions) a la seu nacional.
 
L'APFUTU és una confederació sindical laica i progressista que agrupa tots els sectors productius del Pakistan i té una afiliació de prop de 500.000 membres.
 
A la reunió hi van assistir els secretaris de relacions internacionals de l'APFUTU i la CSC, en Zia Sayed i en Sergi Perelló.
 
Durant la trobada es van tractar les situacions dels respectius països, en especial la greu crisi energètica que viu el país asiàtic i que ha produït el tancament de milers d'empreses -especialment del sector tèxtil - augmentant en 61 milions el nombre d'aturats. Actualment el 71% de la població pakistanesa viu sota el llindar de la pobresa.
 
En referència a Catalunya, l'APFUTU van expressar la seva simpatia pel procés d'independència que viu el nostre país, així com el d'Escòcia on una part important de comunitat pakistanesa participa del procés sobiranista. En relació a aquest punt es va criticat la legislació espanyola en matèria d'immigració fet que està derivant en milers de casos d'abusos per part de xarxes de tràfic de persones contra ciutadans pakistanesos residents al nostre país.
 
La CSC ha ofert tot el seu suport per fer valer els drets socials i laborals de la comunitat pakistanesa a Catalunya

Comissió paritària del 3er conveni col·lectiu de l'ACA

 

A L’Agència Catalana de l’Aigua el passat dilluns 28 d’octubre, la comissió d’informació als treballadors, en el comunicat núm 34, va demanar als treballadors afectats per les interpretacions per part de l’empresa dels articles del conveni referents a permisos, visites mèdiques i assumptes personals la seva col·laboració.
 
Unes interpretacions que no es poden entendre existint una comissió paritaria que en les seves funcions esta establert per norma i conveni col·lectiu la interpretació, vigilancia i estudi del conveni. Com tampoc es normal que els membres de la comissió paritaria del conveni vigent, no prenguin les mesures establertes per recorrer a la via administrativa i/o judicial segons correspongui, si no han estat capaços d’arribar a un acord. El conveni encara vigent va ser negociat i acordat per ells mateixos.
 
La secció sindical de la CSC, en la primera reunió del comitè intercentres, va proposar la creació d’una comissió específica per tractar, estudiar i resoldre els conflictes en la interpretació dels articles corresponents a permisos del tercer conveni. La proposta va ser rebutjada amb el despreci habitual i argumentat que aquests temes es tracten en la comissió paritària. Una proposta amb la intenció de fer un seguiment de l’acord i resoldre la problemàtica que fa anys ve perjudicant al personal de l’ACA.
 
Una comissió paritaria, no de negociació, on les seves funcions i competències queden prou clares en el conveni i la normativa laboral. També cal dir que en aquesta comissió paritària es va acordar la proposta de flexibilitat que acompanya al pacte de l’IPC i que ens va arribar a les nostres mans tot fet i lligat, com sempre.
 
La gent paga per la seva pròpia subordinació.
Noam Chomsky