divendres, 15 d’octubre de 2010

Negociació del Conveni

En la situació d’inestabilitat econòmica actual, amb les mesures imposades pel govern espanyol, la pèrdua de credibilitat a la classe política i el declivi progressiu sindical, dificulten la comunicació, la participació i la negociació amb les direccions de les empreses.

Tot i així, les persones que conformem la secció sindical de la I-CSC, considerem necessari negociar el quart conveni col·lectiu, sense polititzar i sense motivació ideològica, per la realitat laboral. Nosaltres fomentem el compromís actiu amb l’acció col·lectiva davant l’actitud de delegació mitjançant el vot i no entenem el sindicalisme com acció política.

A l’Agència Catalana de l’Aigua la negociació col·lectiva s’ha caracteritzat per la pobresa de continguts i manca d’innovació. De la tradicional rutina de negociacions basades en la clàusula de revisió salarial segons l’IPC espanyol o català i la jornada laboral, s’ha de passar a una negociació col·lectiva que contribueixi a afrontar les noves matèries sorgides en el context actual.

Context que es veu agreujat pel desastre financer d’uns 2.000 milions d’euros que venen arrossegant l’Agència Catalana de l’aigua (ACA) i Aigües Ter Llobregat (ATLL) i pel tancament de l’empresa pública SAENSA, empresa instrumental participada a parts iguals amb l’ Institut Català d’Energia (ICAEN). El resultat de tot plegat és un forat financer que amenaça de desembocar en dolorosos i indesitjats processos de privatització en el futur.

A aquest malbaratament de diners públics s’han d’afegir els problemes de l’organització. Uns problemes incidents a partir de la signatura de l’anterior conveni col·lectiu que van provocar continus acords i procediments amb poques garanties d’èxit i que s’han multiplicat amb la nova direcció de recursos humans. Aspectes que afecten als membres de l’organització, en la seva vida laboral i personal i posteriorment a l'organització; la promoció econòmica, ascensos, desenvolupament professional, incentius i una retribució equitativa.

És imprescindible incloure en la negociació la recuperació del poder adquisitiu perdut, així com la previsió davant l’amenaça de privatització que ens ha portat la gestió de l’aigua al llarg d’aquests anys.

Des de la nostra perspectiva de futur i amb tots aquests elements creiem necessari obrir la negociació del quart conveni col·lectiu, amb independència dels interlocutors i del partit polític que dirigeixi l’Agència Catalana de l’Aigua.

dimarts, 15 de juny de 2010

FLEXIBILITAT HORÀRIA, TORNS?... QUINA CRISI !!

En la sessió del passat dimarts dia 18 de maig de 2010, de la Comissió Paritària per la interpretació
vigilància i estudi del 3er Conveni Col·lectiu, la part social (tri-sindicats de l’ACA) van signar l’acord, ratificant així la seva acceptació i aprovació de tots els termes de la proposta presentada per la part empresarial: els diferents horaris i flexibilitats d’entrada i sortida i el control d’accessos mitjançant el control d’accés amb torns i el control de presència mitjançant un sistema de marcatges biomètric, a canvi.

D’acord amb la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, tenim dret a assistir a aquestes
sessions, amb veu però sense vot. En l’última reunió vam deixar constància en acta de la nostra postura
davant aquest tema.

Recordem que la Intersindical-CSC va estar present en la presentació del Pla de desplaçaments d’empresa, el pla de Mobilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua. Un pla amb uns objectius clars: la mobilitat de les persones està adreçat a la sostenibilitat, seguretat i l’avaluació dels instruments de planificació i els seus efectes, mitjançant una recollida d’informació per dissenyar estratègies i propostes.

Des de la nostra secció sindical mai hem trobat complert aquest pla i els seus objectius, sense la implementació d’una flexibilitat horària. Fem memòria precisament per a rebel·lar que els desplaçaments són cada cop més problemàtics amb costos i temps per uns treballadors cada cop més fatigats, per una mobilitat i uns factors socials impossibles d’eludir.

L'empresa ha de tenir en compte aquest temps de flexibilitat horària per garantir paral·lelament a la bona sostenibilitat del pla de mobilitat una major flexibilitat amb la Llei de conciliació de la vida familiar i laboral.

Des de la nostra secció sindical i com a part social defensem la flexibilitat horària sense condicions.

La implantació d’un sistema de restricció d’entrades i control d’accés a les instal·lacions de l’Agència
Catalana de l’Aigua i un control de presència biomètric, requereix de diferents tecnologies com la identificació dactilar, ocular, targeta de proximitat i un software de gestió.

Davant d’una de les majors retallades socials de les últimes dècades amb l’excusa de fer front a un dèficit públic denunciat des d’instàncies internacionals, considerem que no és el moment més idoni per generar despeses però, si a tenir present si l’empresa ho considera necessari, més endavant quan la Unió Europea, el Govern Espanyol i el Govern de la Generalitat no ens obliguin a tots a restriccions econòmiques i socials.