Acció Sindical
Defensen l’acció col·lectiva i la nostra estratègia es basa en la participació activa i el debat per garantir i ampliar els drets laborals i sindicals en l’empresa. Treballem per la capacitat proactiva en l’empresa davant la reacció contra les iniciatives empresarials i mantenir la vida democràtica interna en els òrgans de representació.

Proposem la modernització sindical per un desenvolupament sostenible i de justícia social i en general per la millora dels serveis públics. Volem generar condicions per obrir una carrera professional i evitar riscos de marginació, exclusió i trastorns psicològics associats al llarg del cicle laboral de les persones.

A banda dels elements tradicionals de negociació col·lectiva, la flexibilització de la jornada i dels salaris segons l’augment dels preus de consum, hi ha noves matèries que han de formar part de la negociació col·lectiva; sistema d’avaluació de l’acompliment, flexibilitat funcional, formació continua i específica, promoció interna, accés a l’ocupació pública, integració dels empleats amb discapacitat, etc..

Aprenem i canviem per gestionar els coneixements i activitats en un entorn canviant fomentant una alternativa amb compromís i amb consciència social.