diumenge, 17 de juliol de 2011

Creació de l'Òrgan de control econòmic-financer


D’acord amb els Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, aprovats pel Decret 86/2009 i amb l'informe favorable de la Intervenció de la Generalitat de data 23 de juny de 2011, el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua va acordar en la sessió del passat 5 de juliol de 2011 la creació de l'Òrgan de control econòmic-financer, el qual resta sota la dependència directa de la direcció de l'Agència.

Les funcions principals que s'atribueixen a aquest Òrgan són:
1.    El control previ dels actes que puguin donar lloc al reconeixement i a la liquidació de drets i obligacions de contingut econòmic o que tinguin repercussió financera o patrimonial.
2.    El control financer, consistent en l'examen dels comptes, documents i antecedents que afectin l'aspecte financer de l'Agència, mitjançant auditories de  legalitat i de gestió, informes i la realització d'anàlisis sobre resultats, riscos, procediments, sistemes, programes i organització.
3.    El control i seguiment d'ingressos tributaris i no tributaris.
4.    El control d'execució dels procediments de contractació, de subvenció, convenis i dels sistemes d'informació.

dilluns, 4 de juliol de 2011

L'aigua no és ven, és un bé social!

La legitimació del govern no es troba subjecta únicament a la llei, sinó també a l’aplicació dels principis bàsics de racionalitat, eficàcia, eficiència i transparència en l’assignació i gestió dels recursos públics.

La Llei 25/1998 de 31 de desembre del Parlament de Catalunya, crea l’Agència Catalana de l’Aigua, la seva creació respon a la necessitat de renovar l’administració hidràulica i adaptar-la als Principis de la Directiva Marc de l’Aigua.

L’empresa pública ACA gestiona íntegrament el cicle de l’aigua: protecció de les aigües continentals i litorals, prevenir el deteriorament de les aigües, garantir una gestió equilibrada i un ús sostenible respectant el medi ambient.

Des de el seu desplegament l’any 2000 l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) treballa per millorar el cicle de l’aigua i aconseguir la seva recuperació. Al llarg de tots aquests anys s’ha realitzat un esforç molt important, canviar de model i implementar la Directiva Marc de l’Aigua. Això no ha estat gens fàcil, però no volem que s’aturi, volem una millor política de gestió sostenible de l’aigua i un model territorial sostenible.

Per a nosaltres l’aigua no es ven, és un bé social!