dimarts, 25 de març de 2014

A l'ACA cap risc !

Un dels factors de negociació proposats per la secció sindical de la Confederació Sindical Catalana (CSC) de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), és la seguretat i salut. Tot i amb les dificultats, econòmiques, polítiques, socials i amb l’escàs marge de maniobra en la negociació col·lectiva, s’ha de garantir la salut en el treball. És un dret del personal treballador en matèria de seguretat i salut en el treball i com expressa la política de prevenció de riscos laborals de l’ACA, el personal és el principal valor de l’organització.
 
Com qualsevol altra forma de treball, el que es realitza en una oficina i amb equips informàtics presenta riscos fisiològics i psicològics que requereixen solució. En moltes ocasions, es pensa que aquest treball no implica riscos per la seguretat i la salut de les persones. Aquesta afirmació no és certa, ja que l’ús de diferents elements de treball que no compleixen una sèrie de recomanacions, la utilització incorrecte d’aquests elements que intervenen en el desenvolupament de les tasques, les possibles deficiències en l’estructura de l'organització, així com la exposició a determinades condicions ambientals, poden donar lloc a patologies.
 
La principal característica en els llocs de treball en les oficines de l’ACA, com en la gran majoria, és l'existència d’ordinadors amb la consegüent presència de pantalles de visualització, teclats i ratolins. Aquests, elements d’interacció amb l’ordinador, amb freqüència d’ús continuada, permeten visualitzar i introduir les dades necessàries per realitzar les tasques en el processos administratius específics de les activitats.
 
Segons les recomanacions en matèria de seguretat i salut, el teclat ha de ser mate, amb símbols visibles i inclinable, evitant dolors i molèsties propis d’una inclinació incorrecte del canell i el braç. Passar molt temps escrivint en teclat pot causar la síndrome del túnel carpia (CTS). Si no es tracta, pot causar fins a danys permanents en els nervis i en els músculs.
 
En coherència amb la política de prevenció de riscos laborals de l’ACA, d’acord amb les recomanacions i la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, la CSC ha demanat la substitució de tots els teclats i aquells elements de treball amb deficiències i que no compleixen amb les recomanacions en matèria de seguretat i salut.

dissabte, 22 de març de 2014

Dia Mundial de l'Aigua 2014

En el Dia Mundial de l'Aigua, comprometem-nos a crear les polítiques necessàries per garantir que l'aigua i l'energia sostenibles estiguin a l'abast de tots, i no solament d'uns pocs.

Missatge del Secretari General de Nacions Unides en el Dia Mundial de l'Aigua,
22 de març de 2014
 
L'aigua i l'energia estan estretament relacionats entre si i són interdependents. La generació i transmissió d'energia requereix de la utilització dels recursos hídrics, en particular per a les fonts d'energia hidroelèctriques, nuclears i tèrmiques. Per contra, aproximadament el 8% de la generació d'energia global s'utilitza per a l'extracció, el tractament i el transport d'aigua a diversos consumidors.
 
L'any 2014, l'Organització de les Nacions Unides - en estreta col·laboració amb els seus Estats membres i altres parts interessades – fan èmfasis en el nexe aigua-energia, abordant en particular les desigualtats, especialment per a una gran part de la població que viu en barris marginals i zones rurals empobrides sense accés a l'aigua potable, al sanejament adequat, aliments suficients i els serveis energètics. També té com a objectiu facilitar el desenvolupament de polítiques i marcs transversals de polítiques que tinguin per objectiu la seguretat energètica i l'ús sostenible de l'aigua en el que es coneix com a economia verda o energia sustentable. Es prestarà especial atenció a la identificació de les millors pràctiques per a l'ús de l'aigua i l'eficiència energètica, per fer que l'anomenada “indústria verda” sigui una realitat.
 
Uneix-te a nosaltres en aquesta celebració i difon aquests missatges...
 
El Dia Mundial de l'Aigua tracta del que es va a fer a partir de l'any 2014 per promoure pràctiques sostenibles en l'àmbit d'aigua i energia. Els missatges clau que figuren a continuació podran ser utilitzats com a base per ajudar a enquadrar i dissenyar les activitats i missatges pel dia.
 
1. L'aigua requereix energia i l'energia requereix d'aigua.
 
L'aigua és necessària per produir gairebé totes les formes d'energia. L'energia és necessària en totes les etapes d'extracció d'aigua, el tractament i la distribució.
 
2. Els subministraments són limitats i la demanda és cada vegada major.
 
La demanda d'aigua dolça i energia seguirà augmentant significativament en les properes dècades. Aquest augment presentarà grans desafiaments i els recursos de deformació en gairebé totes les regions, especialment en el desenvolupament i les economies emergents.
 
3. L'estalvi d'energia és l'estalvi d'aigua. Estalviar aigua significa un estalvi d'energia
Les opcions relatives a l'oferta, la distribució, el preu, i l'ús d'aigua i energia i els impactes entre si.
 
Les opcions relatives a l'oferta, la distribució, el preu, i l'ús d'aigua i energia i els impactes entre si.
 
4. El sector més pobre de la població necessita urgentment l'accés als serveis tant d'aigua i sanejament com d'electricita.
 
A nivell mundial, 1,3 mil milions de persones no tenen accés a l'electricitat, 768 milions de persones manquen d'accés a fonts millorades d'aigua potable i 2,5 mil milions de persones no tenen accés a serveis de sanejament. L'aigua i l'energia tenen impactes importants sobre l'alleujament de la pobresa.
 
5. Una millor eficiència en l'ús de l'aigua i l'energia és tan imprescindible com són les polítiques coordinades, coherents i concertades.
 
Una millor vinculació entre els sectors d'aigua i energia millorarà la coordinació en matèria d'energia i planificació de l'ús de l'aigua, donant lloc a la reducció d'ineficiències. Els qui dissenyen polítiques, els planificadors i els professionals poden prendre mesures per superar les barreres que existeixen entre els seus respectius dominis. Es necessiten polítiques nacionals innovadores i pragmàtiques que poden conduir a una major eficiència i una prestació dels serveis d'aigua i energia efectives quant als seus costos.

dimarts, 18 de març de 2014

Atenció a la gent gran, necessari també a l'ACA

La negociació col·lectiva es una poderosa eina de diàleg entre els representants dels treballadors i els representants de l’empresa, la seva contribució permet l’establiment de condicions de treball justes, equitatives i mesures adequades per afrontar els continus canvis econòmics i socials. Per tant, la negociació col·lectiva constitueix un instrument eficaç d’adaptació als canvis externs i a les necessitats del personal de plantilla en matèries com permisos, flexibilitat i criteris d’acció social.
 
En la passada reunió de la comissió paritària, els representants dels treballadors van demanar la inclusió de permisos que estableix l’EBEP, entre els quals es troben els que fan referència a la reducció de jornada amb totalitat de la retribució i amb reducció proporcional de les retribucions. Nosaltres volem ampliar-ho de manera que es reculli les necessitats de les persones amb dependència funcional, dependència cognitiva i inestabilitat clínica.
 
En l’actualitat la majoria dels països de la EU, i especialment l’Estat Espanyol, tenen els índex d’envelliment de la població mes alts del mon. Actualment a Catalunya la població amb mes de 65 anys representa mes del 17, 78% de la població total. La qual cosa, implica que tant les demandes assistencials com el nombre de persones dependents tindrà un increment excepcional. A mes, les persones grans volen ser ateses en el seu domicili, ja que viure en la pròpia llar es un dels valors mes significatius entre les persones grans. Aquestes persones veuen la família com la principal responsable de l’atenció en cas de dependència.
 
Arreu de la EU, les politiques socials envers la gent gran s’han orientat a evitar l’internament residencial i a fomentar l’atenció en l’entorn familiar. En el nostre país, aquesta es també la política dominant.
 
La negociació col·lectiva permet avançar-nos als nous canvis, per millorar les condicions laborals i la conciliació de la vida laboral i familiar. Per això, considerem necessari que es tingui en compte el concepte de dependència en els permisos amb reducció de jornada, acordar i establir mesures de flexibilitat dirigides a les persones treballadores de l’ACA, que tinguin en el seu nucli familiar persones dependents, per atendre-les en la seva vida quotidiana i millorar el seu benestar.

divendres, 14 de març de 2014

Gent gran

 
Encara que la llei de dependència es porta el 77% del pressupost de Benestar Social, l'ofec econòmic està fent insostenible la labor del sector residencial. Segons les patronals, el deute per dependència ronda els 90 milions. A l’ impagament de la mensualitat de juny de 2012 a les residències, s’afegeix la suspensió indefinida per part de la Generalitat de la prestació econòmica vinculada (PEV), que serveix per ajudar als dependents a pagar un llit en un geriàtric privat mentre aconsegueixen una plaça pública. La llista d'espera mitjana per accedir a un llit públic, segons les patronals, és de dos a tres anys.

La Generalitat i les patronals van acordar que els geriàtrics pugin reduir fins a 47 hores anuals per usuari l'atenció de fisioterapeutes, treballadors socials, psicòlegs, terapeutes ocupacionals i educadors socials. Els col·legis professionals ja van anunciar que l'atenció a les persones dependents es pot veure minvada amb aquesta reduccions.

La plantilla d’ATLL accepta ser subrogada a una altra empresa d’Acciona

El 56 % de la plantilla d’ATLL accepta ser subrogada a una altra empresa d’Acciona.
 
El col·lectiu treballador d’Aigües Ter Llobregat va votar a favor de la subrogació a la societat Operadora ATLL, propietat d’Acciona, al considerar que les seves condicions laborals queden blindades segons el comitè d’empresa.
 
Amb una participació prop del 80 % de les 222 persones treballadores de la plantilla, el 56 % van votar a favor, el 42 % en contra i un 2 % en blanc.
 
Davant del conflicte judicial per la privatització que enfronta al consorci Acciona i BTG Pactual amb Agbar, l’acord contempla el retorn de la plantilla a Aigües Ter Llobregat (ATLL) en cas que la justícia anul·li la concessió.

divendres, 7 de març de 2014

COMUNICAT DE LA FSM AMB MOTIU DEL DIA DE LA DONA TREBALLADORA EL 8 DE MARÇ 2014


Amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, el Secretariat de la FSM saluda a les dones treballadores i expressa la seva solidaritat amb les lluites quotidianes pel millorament de les seves condicions de vida i de treball.

El moviment sindical classista internacional, els afiliats i amics de la FSM han participat en els esforços a cada país per enfortir el moviment de dones treballadores. Més comitès de dones s'han establert dins de les estructures dels sindicats en l'esperit de les resolucions de la 16º Congrés Sindical Mundial.

Segons el Pla d'Acció aprovat en la sessió del Consell Presidencial de la FSM a Roma, Itàlia el 14 -15 de febrer 2014, la FSM va decidir celebrar el 1er Congrés Mundial de la Dona Treballadora a la fi de 2014.

Anem a unir els nostres esforços en un Congrés Mundial, discutir les dificultats que enfrontem, debatre sobre l'evolució del moviment obrer, formar una plataforma conjunta de demandes i coordinar la nostra lluita per l'enfortiment del moviment de dones treballadores a nivell internacional, per asseure les bases per a majors avanços en els seus drets i conquestes.

Per al moviment sindical classista, per a la Federació Sindical Mundial, les lluites contra la doble explotació de les dones treballadores i les reformes antiobreres que augmenten les seves càrregues, la lluites per la satisfacció de les necessitats contemporànies de les dones treballadores han estat sempre una prioritat.

La FSM enfortirà la seva lluita per:

• Plena ocupació, treballs ben remunerats i de qualitat i el ple respecte dels drets laborals

• Accés equitatiu a l'educació, el desenvolupament de la modernització i la formació professional.

• Desenvolupar programes de formació sindical sobre la igualtat de gènere en el lloc de treball.

• Informar a les dones treballadores per les lleis i convenis internacionals relacionats amb el gènere, per explicar-los sobre els seus drets legals i per ajudar-los a garantir el seu compliment, incloent l'assessorament legal en cas de la presentació de demandes en contra de violacions dels drets laborals i per a la supervisió dels convenis de la OIT.

• Promoure la capacitat dels sindicats d'incloure a les dones treballadores i la qüestió de gènere en el procés de negociació col·lectiva i en les polítiques de gestió sindical.

• Promoure la ratificació i aplicació de la Convenció sobre l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona i els convenis internacionals relacionats amb la igualtat de gènere. (Convenis 100, 111, 156, 183 i uns altres).

• Recolzar l'adopció dels convenis internacionals sobre la protecció de les treballadores domèstiques i promoure la seva ratificació.

• Promoure legislacions nacionals contra la discriminació de gènere i el desenvolupament d'accions encaminades a fer front a les desigualtats.

• Promoure mesures que poden ajudar a tots els treballadors (homes i dones) balancejar les seves responsabilitats de treball i de la família i promoure una participació més equitativa de les tasques.

• Exigir que els governs facin esforços d'oferir més serveis de qualitat en guarderies i d'atenció a les persones majors.

• Desenvolupar campanyes de consciència, defensa i promoció dels avantatges de la igualtat de gènere al món laboral en el marc de les activitats del Primer de Maig, Dia Internacional de la Dona Treballadora i altres esdeveniments i conferències importants.

dijous, 6 de març de 2014

La CGT adverteix als treballadors de l'ATLL dels plans d'acomiadaments d'ACCIONA

L'Adreça d'ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya , SA ha comunicat al comitè d'empresa, segons CGT , la seva intenció de subcontractar una gran part de l'activitat , el manteniment i l'operació , a l'Empresa Operadora ATLL , SA de capital cent per cent ACCIONA . En aquesta operació s'inclou també el traspàs de 200 treballadors dels 223 que hi ha actualment en ATLL Concessionària .
 
 
ATLL Concessionària està a l'espera de la corresponent autorització per part del Govern i després que la Generalitat del seu beneplàcit  duran a terme aquesta segregació . Entre els impactes que tindran aquesta maniobra , en paraules de la CGT , en la gestió d'un recurs tan bàsic com l'aigua hi haurà " el de generar més beneficis per al grup ACCIONA , cobrant de la concessionària els serveis prestats amb el consegüent augment de les despeses que després repercutiran en les tarifes de l'aigua " . No faltarà segons la CGT " el de la inestabilitat laboral amb acomiadaments i importants rebaixes salarials i condicions laborals".

A la data d'avui afirmen des de la CGT " les consultes realitzades dibuixen un panorama pessimista molt llunyà de l'alegria que mostren alguns membres del comitè d'empresa .
Per començar , la trajectòria laboral d'ACCIONA és una llarga llista d'acomiadaments massius i retallades en salaris i drets laborals . Les empreses que són adquirides per ACCIONA canvien radicalment el seu model de negoci , passen de crear béns a oferir serveis i en aquesta conversió la qualitat i la seguretat davant l'usuari o client es volatiliza i el manteniment i les renovacions són despeses que volen evitar "En aquest sentit posen d'exemple " de Transmediterránea , 2002-2012 .
 
Amb l'anàlisi de la poca documentació que disposa la CGT "només la que hi ha pública, l'empresa es nega a lliurar el contracte de concessió , alguns economistes alerten dels riscos als quals ens enfrontem " .
 
Els treballadors traspassats passaran " a pertànyer a una empresa cent per cent ACCIONA , on no hi ha gens , no tindrà infraestructures i no serà l'explotadora dels actius dels quals disposa la concessionària , ja que els plecs diuen que només pot haver-hi una única concessionària . Els nous actius que generi la concessionària tampoc seran gestionats per l'Operadora . Finalment, tots els actius tornaran a la Generalitat en finalitzar la concessió ".
 
Apunten que segurament " l'Operadora cobrarà de la Concessionària el servei que li prestarà, més el marge de benefici industrial i l'IVA , la qual cosa pot provocar un increment major en el preu de l'aigua per a la ciutadania ".
 
A més "els treballadors de l'ATLL Operadora poden trobar-se amb diverses situacions però el més fàcil per estalviar costos a l'empresa és la implantació d'un ERE" segons CGT que coincideix " amb el tarannà empresarial d'ACCIONA ".
 
Al temps en la "la pugna en els tribunals de les dues empreses que es van presentar al concurs de privatització d'ATLL . Si els tribunals es pronuncien en contra de l'adjudicació a ACCIONA , probablement Concessionària i Operadora demanaran les seves indemnitzacions , una per la rescissió del contracte i l'altra subsidiàriament . I el Govern amb els diners de tots els ciutadans , hauria de desemborsar a les privades una important quantitat d'euros ".
 
En qualsevol circumstància per la CGT "els treballadors perdran a curt termini o mig termini per als anys de permanència són de la concessionària però no de l'Operadora ".
 
Publicat a Catalunyapress

Aigües Ter Llobregat: Acciona l’operadora, es nega l’empresa a lliurar el contracte de concessió

La Secció sindical de CGT a ATLL ha tramés una nota informativa als treballadors i treballadores advertint dels plans de l’empresa de segregar el "negoci" de l’aigua en una altre empresa del grup ACCIONA creada "ad hoc´.
 
 
La Secció sindical de CGT a ATLL ha tramés una nota informativa als treballadors i treballadores advertint dels plans de l’empresa de segregar el "negoci" de l’aigua en una altre empresa del grup ACCIONA creada "ad hoc".
 
La Direcció d’ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A. ha comunicat al comitè d’empresa la intenció de subcontractar una gran part de l’activitat, el manteniment i l’operació, a l’Empresa Operadora ATLL, S.A. de capital cent per cent ACCIONA. En aquesta maniobra s’inclou també el traspàs de 200 treballadors i treballadores dels 223 que hi ha actualment a ATLL Concessionària.
 
ATLL Concessionària està a l’espera de la corresponent autorització per part del Govern i tan bon punt la Generalitat doni el seu vist i plau ho posaran en pràctica.
 
Entre els impactes que tindran aquestes maniobres en la gestió d’un recurs tan bàsic com l’aigua (un negoci per a ells) hi haurà el de generar més beneficis per al grup ACCIONA, cobrant de la concessionària els serveis prestats amb el consegüent augment de les despeses que desprès repercutiran a les tarifes de l’aigua. No faltarà el de la inestabilitat laboral amb acomiadaments i importants rebaixes salarials i condicions laborals.
 
Companys/es
 
Des de la nostra experiència sindical l’assessorament de professionals en matèria econòmica i jurídica és fonamental.
 
Aquests darrers dies i una vegada l’empresa ens ha confirmat la petició a la Generalitat de posada en marxa d’ATLL Operadora estem realitzant i programant diverses entrevistes.
 
Fins a la data d’avui les consultes realitzades dibuixen un panorama pessimista molt llunyà de l’alegria que mostren alguns membres del comitè d’empresa.
 
Per començar, la trajectòria laboral d’ACCIONA és una llarga llista d’acomiadaments massius i retallades en salaris i en drets laborals. Les empreses que són adquirides perACCIONA canvien radicalment el seu model de negoci, passen de crear béns a oferir serveis i en aquesta conversió la qualitat i la seguretat davant l’usuari o client es volatilitza i el manteniment i les renovacions són despeses que volen evitar (TRANSMEDITERRANIA, 2002-2012).
 
Amb l’anàlisi de la poca documentació què disposem (només la que hi ha pública, l’empresa es nega a lliurar el contracte de concessió), alguns economistes alerten dels riscos als quals ens enfrontem.
 
Els/les companys subrogats/des passaran a ser assalariats/des d’una empresa cent per cent ACCIONA, on no hi ha res, no tindrà infraestructures i no serà l’explotadora dels actius dels quals disposa la concessionària, ja que els plecs diuen que només hi pot haver una única concessionària. Els nous actius que generi la concessionària tampoc no seran gestionats per l’Operadora. Finalment, tots els actius tornaran a la Generalitat al finalitzar la concessió.
 
Apunten que segurament l’Operadora cobrarà de la Concessionària el servei què li prestarà, més el marge de benefici industrial i l’IVA, cosa que pot provocar un increment major en el preu de l’aigua per a la ciutadania.
 
Els/les companyxs què siguin subrogats/des a ATLL Operadora poden trobar-se amb diverses situacions però el més fàcil per estalviar costos a l’empresa és la implantació d’un ERO, i ja hem explicat el tarannà d’ACCIONA.
 
Altre aspecte a considerar és la pugna en els tribunals de les dos empreses que es van presentar al concurs de privatització d’Aigües Ter Llobregat. Si els tribunals es pronuncien en contra de l’adjudicació a ACCIONA,probablement Concessionària i Operadora demanaran les seves indemnitzacions, una per la rescissió del contracte i l’altra subsidiàriament. El Govern amb els diners de totxs els/les ciutadanxs, hauria de desemborsar a les privades una important quantitat d’€. Una mesura força impopular que no es poden permetre, la qual cosa ens fa pensar que donaran facilitats a ACCIONA per a la consecució dels seus plans de negoci i molt possiblement l’Administració doni el seu vist i plau per a que es produeixi la subcontractació del servei, ja que com hem dit abans els hi va de molts milions d’€.
 
En qualsevol circumstància als/les treballadors/es sempre ens toca perdre, si no és a curt termini serà a mitjà perquè els anys de permanència que creieu que tenim són de la concessionària però no pas de l’Operadora. No sabem què quantitat de temps s’ha inclòs en el contracte entre Generalitat i ACCIONA, els 50 anys de l’oferta o els 20 mesos dels plecs?
 
Per tot això convidem a reflexionar del perquè ens subrogaran a 200 treballadorxs a una empresa quan no hi ha necessitat pel servei.
 
Pel que fa a la part social els que negocien les nostres condicions laborals, són dues de les persones que van negociar els 20 mesos de garantia i el NO retorn a l’Administració. Des de la CGT pensem que no hi ha cap element de pressió per a que els membres de la part social de la comissió de negociació negociï res si no és venent drets.
 
L’única sortida segons nosaltres és l’oposició ferma a que ATLL Concessionària subcontracti el servei i amb ell a 200 companys/es.
 
Publicat a terc3ra información