dimarts, 15 de juny de 2010

FLEXIBILITAT HORÀRIA, TORNS?... QUINA CRISI !!

En la sessió del passat dimarts dia 18 de maig de 2010, de la Comissió Paritària per la interpretació
vigilància i estudi del 3er Conveni Col·lectiu, la part social (tri-sindicats de l’ACA) van signar l’acord, ratificant així la seva acceptació i aprovació de tots els termes de la proposta presentada per la part empresarial: els diferents horaris i flexibilitats d’entrada i sortida i el control d’accessos mitjançant el control d’accés amb torns i el control de presència mitjançant un sistema de marcatges biomètric, a canvi.

D’acord amb la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, tenim dret a assistir a aquestes
sessions, amb veu però sense vot. En l’última reunió vam deixar constància en acta de la nostra postura
davant aquest tema.

Recordem que la Intersindical-CSC va estar present en la presentació del Pla de desplaçaments d’empresa, el pla de Mobilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua. Un pla amb uns objectius clars: la mobilitat de les persones està adreçat a la sostenibilitat, seguretat i l’avaluació dels instruments de planificació i els seus efectes, mitjançant una recollida d’informació per dissenyar estratègies i propostes.

Des de la nostra secció sindical mai hem trobat complert aquest pla i els seus objectius, sense la implementació d’una flexibilitat horària. Fem memòria precisament per a rebel·lar que els desplaçaments són cada cop més problemàtics amb costos i temps per uns treballadors cada cop més fatigats, per una mobilitat i uns factors socials impossibles d’eludir.

L'empresa ha de tenir en compte aquest temps de flexibilitat horària per garantir paral·lelament a la bona sostenibilitat del pla de mobilitat una major flexibilitat amb la Llei de conciliació de la vida familiar i laboral.

Des de la nostra secció sindical i com a part social defensem la flexibilitat horària sense condicions.

La implantació d’un sistema de restricció d’entrades i control d’accés a les instal·lacions de l’Agència
Catalana de l’Aigua i un control de presència biomètric, requereix de diferents tecnologies com la identificació dactilar, ocular, targeta de proximitat i un software de gestió.

Davant d’una de les majors retallades socials de les últimes dècades amb l’excusa de fer front a un dèficit públic denunciat des d’instàncies internacionals, considerem que no és el moment més idoni per generar despeses però, si a tenir present si l’empresa ho considera necessari, més endavant quan la Unió Europea, el Govern Espanyol i el Govern de la Generalitat no ens obliguin a tots a restriccions econòmiques i socials.