divendres, 28 d’octubre de 2011

Constitució de la Comissió Negociadora del conveni

 
El dia 30 de setembre l'empresa va comunicar en forma i condicions la denúncia del 3er Conveni Col·lectiu vigent i en data 3 d’octubre, ambdues parts, empresa i part social, demanen per escrit a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball de la Generalitat de Catalunya, que l’admeti i tingui per denunciat el 3er Conveni Col·lectiu de l’Agència Catalana de l’Aigua.

D’acord amb el que disposa l’article 89.2 de l'Estatut dels Treballadors,  en el termini màxim d’un mes a comptar de la recepció de la comunicació, s’ha de constituir la comissió negociadora. Avui dia 28 d’octubre s'ha constituït la Comissió Negociadora del Conveni i tal com diu el mateix article totes dues parts ja poden establir un calendari o pla de negociació.

Conformement amb l’article 89.3 de l’Estatut dels Treballadors, els acords de la comissió requereixen, en qualsevol cas el vot favorable de la majoria de cadascuna de les dues representacions.

La proposta  de calendari de l’empresa ha estat aprovada per majoria:

Primera reunió el dia 11 de novembre de 2011.

Les següents reunions amb caràcter bisetmanal.

Totes dues parts estan obligades a negociar sobre sota el principi de la bona fe, tal com disposa l’article 89.1 de l’Estatut dels Treballadors. Per això, el representant de les treballadores i treballadors de la Intersindical-CSC ha estat d’acord amb els terminis presentats per l’empresa.  Uns terminis raonables, acceptables, que no vulneren cap norma legal i per no haver cap més proposta amb sentit comú i objectiva.

Els representants de CATAC han demanat la suspensió de la negociació. Els sindicats CCOO i UGT s’han afegit a aquesta proposta, en contra del que disposa l’article 89.1 de l’Estatut dels Treballadors: “La part receptora de la comunicació només es pot negar a la iniciació de les negociacions per causa legal o establerta convencionalment, o quan no es tracti de revisar un conveni ja vençut, sense perjudici del que estableixen els articles 83 i 84; en qualsevol cas s’ha de respondre per escrit i motivadament”.

Un cop rebuda la comunicació de denúncia  del Conveni Col·lectiu vigent de l’empresa en data 30 de setembre de 2011, es quan aquests sindicats o el Comitè Intercentres de l’ACA tenien que haver contestat per escrit de forma raonada i argumentant la greu situació de l’empresa demanant la suspensió de la negociació.

Fa un any, dins del període de denúncia del conveni, la Intersindical-CSC, mitjançant una nota informativa, va comunicar a tot el personal de l’Agència Catalana de l’Aigua la necessitat de negociar un nou conveni per a tot el personal. En aquell període els sindicats UGT i CATAC no varen voler negociar un nou conveni col·lectiu argumentant que no era el moment oportú.

En aquesta comissió negociadora seguirem aportant i actuarem amb objectivitat i transparència, de bona fe i seguirem defensant la pluralitat per arribar a un consens.


dilluns, 17 d’octubre de 2011

Conveni Col·lectiu de l'Agència Catalana de l'AiguaD’acord amb l’article 3, del Conveni Col·lectiu de l’Agència Catalana de l’Aigua, l’empresa ha denunciat la vigència del conveni . publicat al DOGC per RESOLUCIÓ TRE/1389/2007, de 4 d’abril per als anys 2006-2010 (codi de conveni 7901702).

Al llarg del mes d’octubre s’ha de constituir la comissió negociadora i iniciar les negociacions per acordar un nou redactat i actualitzar les disposicions a la realitat actual.


dijous, 6 d’octubre de 2011

Un desenllaç anunciat.

En la reunió mantinguda amb la direcció de l’Agència, la gerència d’Aigües Ter Llobregat i amb representants dels treballadors d’ambdues empreses públiques, el director de l’Agència Catalana de l’Aigua ha comunicat que la fusió de les dues empreses contemplada en la Llei Òmnibus no es durà a terme.

L’empresa, fins al moment, responsable de l’abastament en alta a la ciutat de Barcelona, l'àrea metropolitana i nou comarques del seu entorn, seguirà adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat fins l’adjudicació de la gestió de l’abastament en alta a una empresa concessionària. Aquesta adjudicació esta prevista al llarg del segon trimestre de l’any vinent.

Segons ha explicat el director, Aigües Ter Llobregat (ATLL) compleix amb la instrucció 1/2011 i per això no es preveu cap expedient de regulació objectiu (ERO) en aquesta empresa.

En relació amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el senyor Leonard Carcolé ha comentat que no compleix amb la instrucció 1/2011, de reducció d’un 6% de despesa de personal i un 5% dels efectius de personal. Per donar compliment a aquesta instrucció, caldrà prendre mesures. Unes mesures que no ha especificat.

També ha exposat que el consell d’Administració va acordar tirar endavant l’estudi per l’assessorament i suport legal per portar a terme la reestructuració de l’ACA que restava pendent des de fa uns mesos.